Daugiau

Kaip pašalinti nuosėdas
„Philips“ lygintuvas su garų generatoriumi

Bėgant laikui garų generatoriuje ima kauptis kalkės ir kitos nuosėdos. Tai vyksta visuose su vandeniu veikiančiuose elektriniuose prietaisuose. Kuo kietesnį vandenį naudojate, tuo greičiau susikaupia nuosėdų, kurių nepašalinus, jos sukietėja. Jei nuosėdų reguliariai nešalinsite, greitai pastebėsite, kad jos prateka pro lygintuvo padą ir palieka baltų ar rudų dėmių. Taip pat sumažėja garų generatoriaus gaminamų garų kiekis. Kalkes šalinkite reguliariai, taip užtikrinsite tinkamą garų generatoriaus veikimą.

„PerfectCare Pure“ kasetė

Išmanus kalkių valymas

„PerfectCare Pure“ kasetė

„PerfectCare Pure“ kalkių šalinimas pakeičiant „Pure“ garų kasetę (GC024)

1. Priminimas apie ANTI-CALC kasetės keitimą garsu ir lempute

ANTI-CALC kasetę pakeiskite, kai pradeda mirksėtialkių šalinimo lemputė, o prietaisas pypsi.
Jei ANTI-CALC kasetės nepakeisite, garų funkcija bus išjungta automatiškai.

2. ANTI-CALC kasetės keitimas

Išimkite lygintuvą iš lygintuvo platformos ir atidarykite ANTI-CALC kasetės skyrių.
Ištraukite guminį kamštelį apatinėje ANTI-CALC kasetės dalyje.
 
Paspauskite ANTI-CALC kasetę į skyrių, kad ji užsifiksuotų, tada uždarykite dangtelį.

Pastabos:
 

 • Jeigu nenorite keisti ANTI-CALC kasetės, naudokite demineralizuotą vandenį arba nukalkintą „IronCare“ vandenį.
 • Šiuo atveju išnaudotą kasetę galite palikti įstatytą.

Easy De-Calc Plus

„PerfectCare Elite“ kalkių šalinimas naudojant „Easy De-Calc Plus“

Kad nenusidegintumėte, prietaisą išjunkite bent prieš 2 valandas, kad jis būtų visiškai atvėsęs.

 

Kalkių šalinimas – rūpinkitės savo gaminiu

Labai svarbu: kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą atlikite iškart, kai tik pradeda mirksėti EASY DE-CALC lemputė, o prietaisas nuolat pypsi.
Jei prietaisą naudojote ir jis yra karštas, prieš tęsdami leiskite jam visiškai atvėsti (bent 2 val.).
Ištraukite kištuką iš sieninio elektros lizdo.

Laikykite indą (jo talpa turi būti mažiausia 250 ml) po EASY DE-CALC rankenėle ir pasukite ją prieš laikrodžio rodyklę.

Nuimkite EASY DE-CALC rankenėlę ir palaukite, kol vanduo su kalkių nuosėdomis sutekės į puodelį. Ištuštinę įstatykite rankenėlę sukdami pagal laikrodžio rodyklę.

„Easy De-Calc“

„Philips“ garų generatorius su „Easy De-Calc“ kalkių šalinimu

Kad nenusidegintumėte, prietaisą išjunkite bent prieš 2 valandas, kad jis būtų visiškai atvėsęs.

 

1. Priminimo apie kalkių šalinimą lemputė

Kalkių nuosėdų šalinimą atlikite, kai pradeda irksėti EASY DE-CALC lemputė.
Reguliariai atliekant kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą pailginamas prietaiso naudojimo laikas ir optimizuojamas lyginimas.

2. Kalkių nuosėdų šalinimas


Prieš atlikdami kalkių nuosėdų šalinimą, pasirūpinkite, kad garų generatorius būtų atvėsęs.
Padėkite garų generatorių ant stalo ar praustuvo krašto po EASY DE-CALC rankenėle laikydami puodelį.
Nuimkite EASY DE-CALC rankenėlę ir palaukite, kol vanduo su kalkių nuosėdomis utekės į puodelį.
 
Kai vanduo nebetekės, grąžinkite EASY DE-CALC rankenėlę į vietą ir pritvirtinkite ją sukdami pagal laikrodžio rodyklę.

Giluminis lygintuvo su garų generatoriumi valymas

 

Spustelėkite vaizdo įrašą ir pažiūrėkite, kaip paprasta tai padaryti, ir vadovaukitės toliau aprašytais veiksmais.

 

Giluminį valymą atlikite kartą per mėnesį, kad pailgintumėte lyginimo sistemos tarnavimo laiką!

 

 • Pakreipkite pagrindą, išimkite „Easy De-Calc“ rankenėlę ir įpilkite 500 ml vandens
 • Įstatykite rankenėlę į vietą ir priveržkite, įjunkite garų generatorių ir palaukite 5 minutes
 • Braukdami per audinį pirmyn ir atgal paspauskite ir palaikykite garų jungiklį
 • Taip darykite tol, kol vandens indas liks tuščias, o kalkių nuosėdos bus išplautos
 • Lygintuvui atvėsus išpilkite vandenį iš „Easy De-Calc“
  Giluminį valymą atlikite kartą per mėnesį, kad pailgintumėte garų generatoriaus naudojimo laiką!

Išmanus kalkių valymas

„PerfectCare Viva“ su „Smart Calc Clean“ funkcija kalkių šalinimas

Kad būtų patogiau, kaskart atlikdami kalkių nuosėdų šalinimą visada turėkite kalkių šalinimo indą.

1. Kalkių šalinimo priminimo garsas ir lemputė

 

Naujoji „Smart Calc Clean“ funkcija primins, kai ateis laikas šalinti prietaise susikaupusias kalkių nuosėdas.

Kalkių nuosėdas pašalinkite, kai pradeda mirksėti alkių šalinimo lemputė, o prietaisas pypsi.
 
Jei kalkių šalinimo neatliksite, garų funkcija bus automatiškai išjungta.

Naudodami pridedamą „Calc Clean“ indą galite lengvai pašalinti kalkių nuosėdas ir pasirūpinti, kad garai būtų švarūs.

2. Kalkių nuosėdų šalinimas

 
 • Šio proceso metu nepalikite prietaiso be priežiūros.
 • Per prietaiso pagrindą tekės karštas vanduo ir bus leidžiami garai.
 • Kalkių nuosėdų šalinimo proceso nenutraukite (~2 min.).
Iki pusės pripildykite vandens indą, tada prietaisą įjunkite.
Įstatykite lygintuvą į Calc Clean“ indą, pastatytą ant lygaus, stabilaus paviršiaus.
Paspauskite ir 2 sek. palaikykite „Calc Clean“ mygtuką, kol išgirsite trumpus pyptelėjimus.
Palaukite apie 2 minutes. Pasigirs trumpas pyptelėjimas.
Kai kalkių nuosėdų šalinimo procesą baigiate, lygintuvas nustoja pypsėjęs.

Išmanus kalkių valymas

„SpeedCare“ su „Smart Calc Clean“ funkcija kalkių šalinimas

Svarbu: prieš ištuštindami talpyklą palaukite 5 minutes, nes šalinant nuosėdas naudojant „Calc-Clean“ funkciją ji įkaista. 


Spustelėkite vaizdo įrašą ir pamatysite, kaip tai paprasta!

1. Kalkių šalinimo priminimo garsas ir lemputė

 

Naujoji „Smart Calc Clean“ funkcija primins, kai ateis laikas šalinti prietaise susikaupusias kalkių nuosėdas

Kalkių nuosėdas pašalinkite, kai pradeda mirksėti alkių šalinimo lemputė, o prietaisas pypsi.
Jei kalkių šalinimo neatliksite, garų funkcija bus automatiškai išjungta.
Naudodami pridedamą „Calc Clean“ indą galite lengvai pašalinti kalkių nuosėdas ir pasirūpinti, kad garai būtų švarūs.

2. Kalkių nuosėdų šalinimas

 
 • Šio proceso metu nepalikite prietaiso be priežiūros.
 • Per prietaiso pagrindą tekės karštas vanduo ir bus leidžiami garai.
 • Kalkių nuosėdų šalinimo proceso nenutraukite (~2 min.).
Iki pusės pripildykite vandens indą, tada prietaisą įjunkite.
Temperatūros reguliatorių pasukite į padėtį CALC CLEAN.
 
Įstatykite lygintuvą į „Calc Clean“ indą, pastatytą ant lygaus, stabilaus paviršiaus.
Paspauskite ir 2 sek. palaikykite CALC CLEAN mygtuką, kol išgirsite trumpus pyptelėjimus.
Palaukite apie 2 minutes. Pasigirs trumpas pyptelėjimas.
Kai kalkių nuosėdų šalinimo procesą baigiate, lygintuvas nustoja pypsėjęs.

Išmanus kalkių valymas

„FastCare“ su „Smart Calc Clean“ funkcija kalkių šalinimas

Svarbu: prieš ištuštindami talpyklą palaukite 5 minutes, nes šalinant nuosėdas naudojant „Calc-Clean“ funkciją ji įkaista. 


Spustelėkite vaizdo įrašą ir pamatysite, kaip tai paprasta!

Nuosėdų šalinimas


Kalkių šalinimo priminimas garsu ir šviesa

 

 • Panaudojus 1–3 mėnesius, pradeda mirksėti kalkių šalinimo indikatorius ir prietaisas ima pypsėti – taip pranešama, kad turi būti atlikta kalkių šalinimo procedūra.
 • Mirksint kalkių šalinimo indikatoriui ir prietaisui pypsint lyginti naudojant garų funkciją galima dar 1 valandą. Praėjus 1 valandai garų funkcija automatiškai išjungiama. Jei norite toliau lyginti naudodami garų funkciją, privalote atlikti kalkių šalinimo procedūrą.
 • Atlikdami kalkių šalinimo procedūrą nepalikite prietaiso be priežiūros.
 • Dėmesio: nepertraukite proceso pakeldami lygintuvą nuo „Clac-Clean“ indo, nes iš lygintuvo pado teka karštas vanduo ir garai.
Kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą atlikite iškart, kai tik pradeda mirksėti „Calc-Clean“ lemputė, o prietaisas nuolat pypsi.*
Pripildykite vandens bakelį iki pusės.


 
Įsitikinkite, kad prietaisas yra įjungtas į elektros tinklą.
Įjunkite prietaisą.
Pasukite temperatūros reguliatorių į padėtį CALC CLEAN.
 
Padėkite kalkių šalinimo sistemos indą ant lyginimo lentos arba kito lygaus ir stabilaus paviršiaus.
Tvirtai pastatykite lygintuvą ant „Calc-Clean“ indo. **
 
Paspauskite ir 2 sek. palaikykite „Calc-Clean“ mygtuką, kol išgirsite trumpus pyptelėjimus.
 
Palaukite maždaug 2 minutes, kad prietaisas baigtų procesą.

Kai kalkių nuosėdų šalinimo procesą baigiate, lygintuvas nustoja pypsėjęs.
 
Nušluostykite lygintuvą šluoste ir padėkite jį ant bazinės stotelės.

Palaukite apie 5 min., kad indas atvėstų, išpilkite susikaupusias kalkių nuosėdas ir karštą vandenį į praustuvą.

Atliekant kalkių šalinimo („Clac-Clean“) procedūrą iš lygintuvo pado teka karštas vanduo ir garai bei girdimi trumpi pyptelėjimai.

 

* Nešvariam vandeniui surinkti naudokite „Calc-Clean“ indą.

** Viso proceso metu lygintuvą galima saugiai laikyti ant šio indo.

Paprasta plauti

Nuosėdų šalinimas iš „Philips“ lyginimo sistemos su nuosėdų šalinimo funkcija

Kaip pašalinti nuosėdas iš „Philips“ garų generatoriaus su „Easy rinsing“ funkcija
 

Svarbu: negalima nuimti „Calc-Clean“ skalavimo dangtelio, jei garų generatorius yra įkaitęs.

„Quick Calc Release“

 

Prieš naudodami „Quick Calc Release“ funkciją, įsitikinkite, kad lygintuvas atvėso.

Išimkite nuimamą vandens talpyklą ir laikydami garų generatorių abiem rankomis stipriai pakratykite
 
Generatorių įjunkite laikydami šoną su „Calc-Clean“ skalavimo dangteliu nukreipę aukštyn, tada dangtelį nuimkite

Išpilkite vandenį iš garų generatoriaus į prausyklę


Pripildykite prietaisą švaraus vandens, dar kartą pakratykite ir išpilkite (pakartokite dar dukart, kad rezultatai būtų geresni)

„Calc-Clean“ skalavimo dangtelį gerai įstatykite į garų generatorių